เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความงานวิจัย

วันที่เผยแพร่ เรื่อง สถานะ
วันที่บันทึก เรื่อง สถานะ
21-ส.ค.-2566 ระบาดวิทยาของผู้ป่วยกลุ่มอาการ Cushing s Syndrome ที่สัมพันธ์กับการได้รับสารสเตียรอยด์จากภายนอก ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ , , อ่าน : 70

ผ่าน
21-ส.ค.-2566 การพัฒนานวัตกรรมตู้พ่นยาแรงดันลบในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : ปรีชา มะโนยศ , , อ่าน : 41

ผ่าน
21-ส.ค.-2566 ผลการฝึกสมาธิแบบ SKT2 ที่มีต่ออาการและอาการแสดง post COVID : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : นางประภัสสร ศรีนวลวงค์ , , อ่าน : 35

ผ่าน
21-ส.ค.-2566 บทบาทคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : นายสุรชัย พิชคำ , , อ่าน : 35

ผ่าน
21-ส.ค.-2566 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะความเครียดและซึมเศร้าจากการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : บรรจบ ใจระวัง , , อ่าน : 35

ผ่าน
12-มิ.ย.-2566 ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : นางโสภา ไชยแก้ว , , อ่าน : 1092

ผ่าน
12-มิ.ย.-2566 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคต้อหิน เพื่อควบคุมความดันลูกตา โรงพยาบาลลำพูน

ผู้วิจัย : ดาริน ยุวเลิศวาณิช , , อ่าน : 177

ผ่าน
27-มี.ค.-2566 การศึกษาผลการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระหว่างปีพ.ศ. 2561 – 2565 ด้วยชมรมมะลิซ้อน โรงพยาบาลพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย : จีรนนท์ ร่มเงิน , , อ่าน : 81

ผ่าน
31-มี.ค.-2566 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มสุราในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : บรรจง ปะสาวะโพธิ์ , , อ่าน : 63

ผ่าน
12-มิ.ย.-2566 ระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คลินิกหมอครอบครัวป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : เจนพล แก้วกิติกุล , , อ่าน : 86

ผ่าน
19-ธ.ค.-2565 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันและควบคุมการ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา: อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : ขนิษฐา เทียมประเสริฐ , , อ่าน : 119

ผ่าน
21-พ.ย.-2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ตามหลักการกระจายของโรคตาม บุคคล เวลา และสถานที่ ในหมู่บ้านที่ควบคุมโรคไม่ได้ จังหวัดเชียงราย 2558-2562

ผู้วิจัย : ปรเมนทร์ อริเดช , , อ่าน : 92

ผ่าน
18-เม.ย.-2566 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องโรคไตและการบำบัดทดแทนไตผ่าน ระบบออนไลน์ต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

ผู้วิจัย : วรรธิดา ใจคำวัง , , อ่าน : 318

ผ่าน
21-พ.ย.-2565 ผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยความหวังต่อการรับรู้ภาระของญาติผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ

ผู้วิจัย : รัตนา เบ็ญชา , , อ่าน : 175

ผ่าน
21-พ.ย.-2565 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนแบบแผน การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาล เวียงเชียงรุ้ง

ผู้วิจัย : รัชดาภรณ์ เบ็ญจสุวรรณ , , อ่าน : 293

ผ่าน
21-พ.ย.-2565 การนำระบบ ABC-VED Analysis มาใช้ในการบริหารเวชภัณฑ์และคลังยา โรงพยาบาลพาน

ผู้วิจัย : วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์ , , อ่าน : 262

ผ่าน
17-พ.ค.-2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะความดันโลหิตสูงของประชาชนจังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : ประเสริฐ วันดี , , อ่าน : 932

ผ่าน
17-พ.ค.-2565 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา 2 ราย

ผู้วิจัย : รัตนา เบ็ญชา , , อ่าน : 4868

ผ่าน
17-พ.ค.-2565 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : อุไรวรรณ ชัยมินทร์ , , อ่าน : 399

ผ่าน
17-พ.ค.-2565 สมรรถภาพปอดและความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงรอบโรงโม่หิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : ทวีวัฒน์ วุฒิสาร , , อ่าน : 338

ผ่าน
17-พ.ค.-2565 ผลของการให้ความรู้ตามโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันวัณโรค แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อำเภอเชียงของ

ผู้วิจัย : นิภา จักรสมศักดิ์ , , อ่าน : 267

ผ่าน
17-พ.ค.-2565 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานด้านภาษาในการประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : รัตนา รัชตพิสิฐกร , , อ่าน : 298

ผ่าน